Na terenie Cytadeli można spotkać wiele ciekawych gatunków roślin i zwierząt. Park Cytadela to największy kompleks zieleni parkowej miejskiej na terenie śródmieścia w Poznaniu. Dzięki dużej powierzchni i istnieniu fragmentów trudno dostępnych dla ludzi, jest to miejsce chętnie zamieszkałe przez wiele gatunków, nie spotykanych w mniejszych założeniach zieleni w Poznaniu.
Cytadela poznańska
Cały park jest założeniem parkowym z przewagą założeń liściastych oraz powierzchni zajętych przez murawy. Wzdłuż alejek spacerowych, w większości asfaltowych, ciągną się duże grupy nasadzeń krzewiastych.
Na terenie Cytadeli można spotkać parę ogrodów tematycznych: daliowy, kwiatów letnich, wodny, bylinowy. Niestety większość nie w najlepszym stanie.


Cytadela poznańska Cytadela łączy się pośrednio lub bezpośrednio z wszystkimi poznańskimi klinami: golęcińskim (zachodnim), cybińskim (wschodnim), dębińskim (południowym) i naramowickim (północnym) systemu zieleni miejskiej, zaproponowanego dla Poznania jeszcze przez Stübena na początku XX w. Projekt ten zakładał również powstanie pierścieni zieleni miejskiej. Cytadela miała być włączona w drugi z trzech planowanych pierścieni. Projekt ten zaczęto wprowadzać w życie jeszcze przed II wojną światową i jego główne założenia zostały utrzymane we wszystkich późniejszych planach zagospodarowania przestrzennego miasta.

Cytadela poznańska Wśród roślinności warto wymienić gatunki (bardzo popularne): brzoza brodawkowata, dąb, klon (zwyczajny, polny, jawor), śliwa tarnina, kasztanowiec, głóg jedno- i dwuszyjkowy, lipa, tsuga kanadyjska, a w dolnej partii ciekawe gatunki bylin, wiele rzadkich gatunków mszaków i porostów, paprocie (zwyczajna jak i rzadkie gatunki górskie). Charakterystyczne dla tego parku są też murawy kserotermiczne, przypominające stepy oraz roślinność typowa dla gleb wapiennych.
Roślinność rosnąca na terenie parku kształtuje się od pół wieku i wiele procesów przebiegła na zasadzie sukcesji wtórnej, szczególnie na obszarach, które uległy częściowemu zdziczeniu.
Cytadela poznańska Wśród zwierząt najbardziej znanymi (najczęściej wymienianymi) gatunkami są chyba nietoperze. Można jednak spotkać to wiele innych gatunków, m.in.: wiewiórki, myszy, krety, lisy, sarn, jeże, wiele gatunków ptaków, np. gawrony, kawki, dzięcioły, kosy, szpaki (Cytadela jest najbliższą centrum miasta ostoją ptaków), jaszczurki, żaby jaki i wiele gatunków ślimaków, spacerujących beztrosko po resztkach murów obronnych.
Zazwyczaj trudno jednak zaobserwować je w ciągu dnia, gdy park jest pełen spacerujących ludzi.

Zieleń pofortyfikacyjna oraz zieleń cmentarna na terenie Poznania stanowi duży odsetek dobrze zachowanego drzewostanu. Zarówno jej historia jak i stan obecny jest przedmiotem wielu prac naukowych, jakie powstały na poznańskich uczelniach.

Obecnie Cytadela poznańska jest pod opieka Zarządu Zieleni Miejskiej.
Cytadela poznańska